maandag 26 september 2011

Communication with animals - A Cat speaking

"WAKE UP CALL"
(below for translation)

 
Waarom schreeuwen?
"Ze moet wakker worden".


Hij stikt van binnen, samengeknepen (van binnen), hij kan niet meer.
Ze slaapt nog helemaal.
Kat haalt haar uit de mind met zijn schreeuw, totdat ze antwoordt en weer Hier is.

Dierenarts?
Hij weet niet precies wat daar te zoeken.
Eventuele behandeling?
Hij weet niet waar je het over hebt.

"Genieten van zijn oude dag"?
??? Dat is "sussen".
Dit gaat totaal voorbij aan de gelijkheid, HIJ IS JOUW SPIEGEL.

Die kamer op zolder is het punt niet. Dat is een afleidingsmanouvre van de mind.
Zij zet Kat (het Leven) vast met de Mind. Dus zet ze zichzelf, als Leven, vast met haar eigen Mind (=dood).

Wil ze dat Kat vrijelijk beweegt?
Stop de mind. Ze (als mind) zet alles vast, dit geeft druk op het hoofd. Hier loopt hij voor weg, voor haar als de mind.

WAKE UP kijkt hij doordringend.
Hij gaat pal voor je staan als spiegel: WAKE UP. 

"Stellen van grenzen" is de mind bewaken, afbakenen. Het persoonlijke ikje voelt zich in het nauw gedreven.
"Opkomen voor mijn welzijn" is polariteit.
Het uitgangspunt moet verschuiven: van "ik" naar Alle Leven.
van "Wat is goed voor mij" naar "Wat is het beste voor alles en iedereen".
Hier is altijd maar 1 optie. Dan is er geen verdediging van grenzen nodig, want jij bent gelijk aan alles en iedereen.

"Als ze zichzelf niet gaat zien zal de dood erop volgen" (van Kat).
Dat is geen keus, dat is de "Wet van het Leven".
De mind drukt dood, zo eenvoudig is het.


Praktisch:


Ze moet gaan staan.

* Ademen, in de Borst.
De emoties drukken haar neer.
Ze moet doorademen, door de emoties heen.
(Dit geeft Kat ruimte, dan kan hij weer bewegen, zich uitrekken, gapen).

* Buitenlucht, half uur per dag alleen, dus zonder hond.
Lopen - Ademen, niets anders.

Ze moet het Zelf doen, zonder 'hulpmiddel'.
Pas als ze het zelf doet komt er "bijstand", ondersteuning. Eerst de stap zelf zetten.

(Buiten, Kat klimt in een boom?)
* Kat houdt zich afzijdig totdat je gaat staan, deze stap zet. (van emotie naar Zelf).
Hij wil de schuur graag weer open. Buiten, de tuin is zijn plekje.
Met water. Eten kan in de keuken.
(Eten en drinken is allemaal in orde).

Geen geneuzel, dit moet gedaan worden.
Nu gaat hij slapen.
Geen gesprek, eerst gaan staan, in gelijkheid, dan kunnen we praten.

Doe alles wat nodig is hiervoor.
Dit is alles wat er is.
Nergens aan vastklampen; Alleen in jeZelf.

Dit gaat niet vanzelf weg!!


Translation:

"WAKE UP CALL"


Why screaming?
"She has to wake up".
He is choking inside, squeezed together (inside), he cannot have this anymore.
She is yet totally asleep.
Cat pulls her out of the mind with his scream, untill she answers and is Here again.

Veterinary surgeon?
He doesnot exactly know what to do there.
Contingent treatment?
He doesnot know what you are talking about.


"Enjoy his old days"?
??? That's "hushing".
This is totally passing the equality. HE IS YOUR MIRROR.


The room on the ceiling is not the point. This is a way of distraction from the Mind.
She is fixing Cat (Life) with the Mind. So she is fixing herself, as Life, with her own Mind (=Death).


She wants Cat to move freely?
Stop the mind. She (as mind) is fixing everything, this gives pressure on the head. This is what he is walking away from, from her as mind.


WAKE UP he is looking piercing.
He stands in front of you as a mirror: WAKE UP.


"Placing borders" is protecting the mind, tracing out. The personal little 'I' is feeling driven into narrow.
"Getting up for her welfare" is polarity.
The point must move: from 'I' to All Life.
From "what is good for me" to "what is best for all and everything".
Here there is always only 1 option. Than there is no need to defense borders, because you are equal and one to all and everyone.


"If she is not going to see herself, death will follow" (from Cat).
This is not a choice, this is the "Law of Life".
The mind is squeezing to death, this is as simple as it is.

Practical:

She must stand up.


* Breathing, in the Chest.
The emotions are pulling her down.
She must breath through it, through the emotions.
(This gives Cat space, than he can move again, stretch out, yawn).


* Fresh air outside, half an hour each day alone, so without dog.


Walking - Breathing, nothing else.


She has to do it herSelf, without 'help'.
When she will start doing it herself there will come "standing by" (assistance), support. First put the stap herself.


(Outsite, cat is climbing in a tree?)
* Cat aloof untill you stand up, put this step (from emotion to Self).
He would like to open the barndoor again. Outside, the garden is his place.
With water, eating can be done in the kitchen.
(Food and drink are all okay).


No nonsense, this must be done.
Now he is going to sleep.
No talk, first stand up, in equality, than we can talk.


Do everything that is necessary for this.
This is all there is.
Don't cling to anything. Alone in yourSelf.


This is not going away by itself!!

1 opmerking: